Jsem Vám k dispozici Po - Pá od 8 do 20h

GDPR

GDPR

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Správce osobních údajů

Veronika Janusová
IČ: 07309686
Sídlo: Vančurova 409, 543 01 Vrchlabí
E-mail: januve91@gmail.com

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

  • vedení dokumentace související s mým podnikáním a obchodními případy
  • vedení adresářů klientů
  • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci
  • účetních a daňových operacích
  • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
  • zasílání obchodních sdělení

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v odstavci 2. je:

  • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
  • splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytuji mé služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
  • v případě zasílání příležitostných obchodních sdělení vztahujícímu se k poskytovaným službám, zpracovávám Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno, příjmení) na základě oprávněného zájmu, protože předpokládám, že Vás další nabídka obdobných služeb může zajímat
  • souhlas klienta se zasíláním obchodních sdělení

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech mohou být, kromě Vás, zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje, a to ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, případně osobní údaje přeprodávat.

5. Doba zpracování osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je zákonem daná minimální lhůta, poté do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.